Новини

Във връзка с проект: BG05M9OP001-1.003-1662 "Осигуряване на устойчиви работни места за безработни младежи" ще бъде проведен информационен ден свързан със стартирането на дейностите по проекта

> Sep 26 2016
Новини >>

Целите ще бъдат постигнати, чрез изпълнение на комплекс от дейности в рамките на проекта:

  1. Подбор на безработни и/или неактивни младежи от целевата група за включване в заетост;
  2. Закупуване на оборудване на назначените лица;
  3. Назначаване и заетост на 8 лица в "СТС СОфтуер" АД за срок от 12 месеца с опцията за подписване на безсрочен договор след изтичането на този период;
  4. Провеждане на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици".

В резултат от проекта ще се осигури заетост на 8 безработни младежи. Ще бъдат постигнати следните специфични резултати:

  1. Ще се селектират 8 безработни и/или неактивни младежи, които ще сключат трудови договори със "СТС Софтуер" АД;
  2. Ще се разкрият и оборудват нови работни места, съобразени с нуждите на служителите и в съответствие с най-новите изисквания на професията. Така заложената дейност ще предостави всичко необходимо за осъществяване на трудова дейност и изпълнение на професионалните си задължения на новонаетите служители по проекта;
  3. Ще се намали броя на безработните лица с висше образование и ще се създаде възможност за устойчива заетост и дългосрочно професионално развитие на представителите на целевата група. Лицата в проекта ще развият специфични умения, ще надградят своите професионални познания и ще натрупат ценен професионален опит. Ще се постигне заетост за 8 лица за период от 12 месеца и ще се гарантира дългосрочна заетост за поне 4 лица и след края на проекта;
  4. Ще се осигури чуждо езиково обучение по английски език в рамките на компетентност 2 от Европейската рамка на ключовите компетентности;
  5. Ще се повишат знанията и уменията на 8 лица, новонаетите по проекта.

Общата цел на проекта е намаляване на безработицата, което от своя страна насърчава социалното включване , като от своя страна насърчава социалното включване, като интегрира безработните младежи. Предвидените обучения за професионална квалификация ще повишат уменията им, което ще способства за правилно трайно интегриране в сферата. проектът стимулира увеличаването на инвестициите в човешкия капитал, посредством включване и повичаване на професионалните качества на заетите за осигуряване на по-ефективна работна среда. Предложените мерки ще спомогнат за повишаване квалификацията на заетите и конкурентоспособността на кандидата, важна основа за развитието на конкурентна икономика.
Оборудването осигурено за целите на проекта ще въведе конкурентно предимство във фирмата. "СТС Софтуер" АД прилага принципа на опазване на околната среда и постигане на висок екологичен ефект във всички аспекти от своята дейност. Конкретно, консумативите, които ще използва екипът по проекта, ще отговарят на екологичните критерии, като това ще се залага като критерии при закупуването им.
СТС Софтуер е акционерно дружество, основано през 1995г. Вече 20 години се развива и обогатява своята дейност в условията на динамично променящ се и пълен с предизвикателства пазар. Следвайки своята политика на мащабно мислене и професионален подход към проблемите, СТС Софтуер успя да се утвърди на пазара като сериозна, уважавана и стабилна компания. Паралелно със структурното разрастване, създаване на партньорска мрежа, се развиват като увеличават и собствените софтуерни продукти и услуги. От 1991г. СТС Софтуер е единствен оторизиран дистрибутор на Progress Software за България и Македония. Компанията е една от българските разработчици на системи за управление на бизнеса с над 10-годишен опит в разработката, внедряването и поддръжката на такива решения. СТС Софтуер АД е създател на ERP (Enterprise Resource Planning) система САВЕ, която автоматизира всички апекти от дейността на едно предприятие - производство, доставки, складово управление, маркетинг, продажби, управление на човешките ресурси, финанси и счетоводство.Компанията има редица успешно реализирани проекти във водещи предприятия като Олинеза, М+С Хидравлик, Военно Медицинска Академия, Софийска вода, АЕБТРИ и др.
„СТС Софтуер” АД е компания с основен предмет на дейност компютърно програмиране. Персоналът на компанията се селектира и назначава, така че да отговаря на високите изисквания и все по-развиваща се и динамична сфера на дейност. Необходимостта от назначаване на нови служители се обуславя от увеличаващия брой на клиентите и невъзможността на настоящия персонал да се справи с обслужване им, както и поради приетата стратегия от страна на ръководството за разширяване на дейността.
Следвайки стратегията си за развитие, компанията ще реализира проект „Осигуряване на устойчиви работни места за безработни младежи“ с финансова подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по Договор № BG05M90P001-1.003-1662-С01, от 01.08.2016 г., по процедура BG05M90P001-1.003 „Ново работно място 2015” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 127 725,79 лева от Европейски Социален фонд на Европейския съюз.
С реализацията на проекта фирмата ще създаде 8 нови качествени и устойчиви работни места за безработни и/или неактивни младежи на възраст до 29 години. Подборът на хората, на които ще бъде осигурена заетост по проекта ще се реализира в сътрудничество с предста¬вители на териториалните структури на Агенцията по заетостта. На подбраните лица ще бъде осигурена заетост за най-малко 12 месеца при условията на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а на най-малко 50% от тях ще бъде гарантирана трайна заетост във фирмата. Ръководството винаги е ценяло ентусиазма и способностите на младежите, както и познавайки в детайли техните нужди и проблеми, което определя и целевата група на проекта, а именно групата на безработ¬ните младежи до 29 години. Чрез изпълнението на проекта и с назначаването на лица от тази група, "СТС Софтуер" АД ще спомогне в известна степен за социалното им включване и трайно интегриране на пазара на труда.
За осигуряване на качеството на новите работни места ще бъде закупено съвременно оборудване съотносимо към длъжностите, на които ще бъдат назначени лицата. В допълнение за новонаетите лица ще бъде осигурено подходящо обучение. Фирмата очаква да постигане дългосрочен ефект върху целевата група и за цялостното развитие на дейността си след реализиране на заложените дейностите по проекта. Мотивирани за работа млаежи ще получат възможност да се утвърдят като търсени професионалисти работейки във фирма доказала се в областта на информационните технологии.
Целите на проекта са в съответствие с целите на ОП „Развитие на човешките ресурси“. За новият програмен период 2014 - 2020 г. стратегията на ОП „Развитие на човешките ресурси“ се основава на три стълба, като общата и специфичните цели на проекта кореспондират с първия „По-висока и качествена заетост“ и с втория стълб „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Намаляването на процента на езработни лица и създаването на качествени и устойчиви работни места осигуряват по-висока заетост от една страна, и от друга неизменно водят до намаляване на бедността, тъй като лицата, които излязат от групата на безработните неизменно ще подобрят материалното си състояние и благополучие, и това ще спомогне за качественото им социално включване на пазара на труда. Ключовите приоритети, върху които ОП РЧР фокусира специфичните си цели са в областта на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда, най-вече младежите, неактивните и продължително безработните, както и постигането на по-висока заетост. Общата цел на проекта изцяло кореспондира на тези приоритети, тъй като чрез осигуряването на работни места "СТС Софтуер" АД ще спомогне за намаляване на броя на лицата без работа в гр. София.