Проекти и партньори

                                                                                                            
На 23.04.2018 „СТС Софтуер“ АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.022, СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.022-0079 „Обучения за овладяване и рационализиране на бизнес приложения“ ще се реализира в рамките на 10  месеца. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 82 150.20, от които 62 844.90 лева европейско финансиране, 11 090.28 лева национално съфинансиране, собствено финансиране 8 215,02 лв.
Основната цел на проектното предложение е да се предостави обучение на наети и новонаети лица във фирмата, с което лицата да подобрят своите умения в сферата на компютърното програмиране. С реализирането на проекта ще бъдат наети 10 лица възраст до 29 години. Фирмата разполага с 8 души персонал, които разполагат с опит в сферата на програмирането. Чрез реализирането на проекта заетия и новонаетия персонал ще преминат обучение за овладяване и рационализиране на бизнес приложения, което ще изгради специфични умения в лицата като те ще придобият знания, които ще направят лицата тесни специалисти в ИТ сектора. Ще бъдат реализирани следните дейности:
  1. Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения;
  2. Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.
  3. Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица (с придобит сертификат/удостоверение/свидетелство) в несубсидирана заетост.
По време на изпълнението ще бъде осигурено подходящо представяне пред широката публика на ползата от европейската солидарност за България, предоставена от ЕСФ чрез ОП РЧР.

 

Сред клиентите доверили се на СТС Софтуер са:

Алдагот ООД, гр. Костинброд

Ломско Пиво АД, гр. Лом

М+С Хидравлик АД, гр. Казанлък

Олинеза ООД, гр. Костинброд

Военномедицинска Академия (ВМА), гр. София

Софийска Вода АД, гр. София

АЕБТРИ, гр. София

Металик АД, гр. Стара Загора

Министерстерство на отбраната

Завод за абразивни инструменти, гр. Берковица

Доверие Брико, гр. София

ХИМКО АД, гр. Враца