CTC CABE: Концепция
С цел по-просто и достъпно дефиниране на логиката на една Бизнес Информационна Система, средството CTC CABE предполага изпълнението на следните стъпки:

  • Понятия - Всяко предприятие използва своята термонология и понятиен апарат. С цел да се постигне максимално удобство при работа с MIS CTC CABE предвижда първоначално да се дефинират използваните понятия, които после ще се използват за описания на обектите и събитията. Дефинирането на понятията е пределно просто - наименование, тип на данната, формат за представяне по подразбиране, екранно представяне (Windows control) по подразбиране
  • Обектен модел - С помощта на вече дефинираните понятия се изграждат обектите. Обектите са основните единици за съхраняване на информацията. Обичайно те се взаимстват директно от практиката (живота). Например, може да бъде разгледан обектът "продукт" с характеристики (атрибути): наименование, номенклатурен номер, чертожен номер, цена и т.н. Аналогично се дефинират предприятие, дирекция/отдел, склад, адрес в склада, служител и т.н. По този начин се изгражда номенклатурата на класовете обекти.

По време на дефинирането на отделните класове обекти се дефинират и възможните връзки (от типа Родител-Дете) между тях.

  • Събитийна ориентираност - Както и в живота, при CTC CABE, на обектите им се случват различни неща. Тези случки за общност с английската терминология са наречени събития. Формално погледнато събитието (като екранна форма) се изгражда от обекти и понятия (възможно е и добавянето на полета, които не са свързани с обекти или понятия). Същността обаче е в участието на обектите, а не в екранната форма, даващо възможност във всеки момент от време за всеки дефиниран обект да  може да се разгледа неговото досие (от документи - регистрирани събития), ограничено в даден период или само за даден вид събития.
    CTC CABE предоставя възможност за изграждане на активна информационна система. При CTC CABE е дадена възможност да се дефинира управленската логика, т.е. начина по който се извършва управленското въздействие в живота, и системата да заеме активна позиция с помощта на така наречената работна опашка. 
  • Логика(формули) - Въпреки, че голяма част от логиката на системата се задава още при дефинирането на формите за регистриране на събитията (Например, при включването на обект в събитие, автоматично се появява списък за избор, в който могат да се наложат ограничения по родител или да се извършат определени търсения по един или няколко атрубута), това не е достатъчно, например за изграждане на логиката, която автоматично генерира събития.За да може да се реализират тези алгритми се използва така наречения редактор на процедури. Редакторът на процедури разполага със собствен език от 4-то поколение, който е на разположение на разработващите приложения.Стартиране на модули и документи (събития).

CTC CABE като среда за работа и разработка на ИС
CTC CABE осигурява възможността за иницииране на създадени документи (събития), попълване на информация в тях, съхраняване на документите и тяхното разпечатване.
Съществуват четири режима на работа:

  1. Стартиране на документи.
  2. Стартиране на модули и документи (събития).
  3. Преглед на създадени/съхранени в системата документи.
  4. Работна опашка с автоматични събития за потвърждаване или отхвърляне.