Новини

Aug 01 2016, 12:14 PM СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-1662 „Осигуряване на устойчиви работни места за безработни младежи“, процедура ”НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
На 01.08.2016 „СТС Софтуер“ АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 
Oct 24 2016, 9:35 AM Проект "Осигуряване на устойчиви работни места за безработни младежи", договор BG05M9OP001-1.003-1662-С01
  Във връзка с изпълнението на проект "Осигуряване на устойчиви работни места за безработни младежи", договор BG05M9OP001-1.003-1662-С01, СТС Софтуер обявява процедура за набиране на оферти за доставка на лек автомобил. Оферти могат да се подават на сайта на ИСУН2020 eumis2020.government.bg/
Sep 26 2016, 6:58 PM Във връзка с проект: BG05M9OP001-1.003-1662 "Осигуряване на устойчиви работни места за безработни младежи" ще бъде проведен информационен ден свързан със стартирането на дейностите по проекта
Целите ще бъдат постигнати, чрез изпълнение на комплекс от дейности в рамките на проекта: Подбор на безработни и/или неактивни младежи от целевата група за включване в заетост; Закупуване на оборудване на назначените лица; Назначаване и заетост на 8 лица в "СТС СОфтуер" АД за срок от 12 месеца с опцията за подписване на безсрочен договор след изтичането на този период; Провеждане на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици".