Новини

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-1662 „Осигуряване на устойчиви работни места за безработни младежи“, процедура ”НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

> Aug 01 2016
Новини >>

 ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-1662 „Осигуряване на устойчиви работни места за безработни младежи“ ще се реализира в рамките на 14  месеца. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 127 725,79 лева, от които 108 566,94 лева европейско финансиране и 19 158,85 лева национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е създаването на нови качествени и устойчиви работни места за безработни и/или неактивни лица. Специфичните цели са свързани с осигуряването на възможности за инвестиции в знанията и уменията на новонаетия персонал и създаване на адекватни на съвременните изисквания трудови навици посредством осигуряване на подходящо оборудване и работна среда.
Проектът е в пълно съответствие с целите на ОП РЧР, Приоритетна ос 1, Инвестиционнни приоритети 1 и 3, съответните Специфични цели, както и с целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Общата цел на проекта е в съответствие със стратегията и целите на оперативната програма.
Целите ще бъдат реализирани чрез изпълненението на следните дейности:
1.      Управление, мониторинг и отчитане на проекта;
2.      Дейности по публичност и визуализация на проекта;
3.      Подбор на безработни и/или неактивни младежи от целевата група за включване в заетост;
4.      Закупуване на оборудване за назначените лица;
5.      Назначаване и заетост на лицата в „СТС Софтуер“ АД
6.      Провеждане на обучение по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“
Планираните дейности се допълват, за да осигурят подходяща среда за трайната интеграция на новонаетите лица в дейността на фирмата и на пазара на труда. Чрез планираните обучения ще се осигури повишаването на качествените характеристики на работната сила и съответствието на знанията и уменията на новонаетите с изискванията на пазара на труда. Осигуряването на заетост на безработни и неактивни лица води до намаляване на бедността и насърчава социалното включване, което е вторият стълб на ОП РЧР. Ключови приоритети, върху които ОП РЧР фокусира специфичните си цели са в областта на безработицата и заетостта са борбата с безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда, най-вече младежите, неактивните и продължително безработните, както и постигането на по-висока заетост.
 
По време на изпълнението ще бъде осигурено подходящо представяне пред широката публика на ползата от европейската солидарност за България, предоставена от ЕСФ чрез ОП РЧР.