Новини

Проект "Осигуряване на устойчиви работни места за безработни младежи", договор BG05M9OP001-1.003-1662-С01

> Oct 24 2016
Новини >>

Във връзка с изпълнението на проект "Осигуряване на устойчиви работни места за безработни младежи", договор BG05M9OP001-1.003-1662-С01, СТС Софтуер обявява процедура за набиране на оферти за доставка на лек автомобил. Оферти могат да се подават на сайта на ИСУН2020 eumis2020.government.bg/